fbpx
Finanse

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego 2018/2019

(fot. Materiały Zewnętrzne)
Stawki ryczałtu ewidencjonowanego 2018/2019
Redakcja ChilliTorun.pl
REAKCJE

Jedną z zalet ryczałtu ewidencjonowanego jest możliwość obliczania podatku według stawek niższych niż obowiązujących przy zastosowaniu zasad ogólnych według skali 18% i 32% czy podatku liniowego 19%

Stawki podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych są zróżnicowane i określone są w zależności od rodzaju wykonywanej działalności. W 2018 roku pojawiła się nowa pozycja ryczałtu od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze w przypadku przekroczenia 100 000 zł przychodu. Wtedy 8,5% zapłacimy od kwoty nieprzekraczającej 100 000 zł, natomiast od nadwyżki podatek będziemy obliczać według stawki 12,5%.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określone są w art.12.1 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z późniejszymi zmianami. Obecnie wynoszą:

1) 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;

2) 17% przychodów ze świadczenia usług:

 1. a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
 2. b) pośrednictwa w:
 • sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0),
 • pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0),
 • sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0),
 • pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.19.49.0),
 • sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.20.0),
 • sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
 1. c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
 2. d) parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),
 3. e) związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
 4. f) związanych z wydawaniem:
 • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
 • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
 • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
 • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 1. g) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
 2. h) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2),
 3. i) zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
 4. j) wynajmu i dzierżawy:
 • samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
 • pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
 • środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
 • środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
 • pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
 • kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
 • motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
 1. k) przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1),
 2. l) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),
 3. m) obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),
 4. n) fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
 5. o) przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
 6. p) poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0),
 7. r) pomocy społecznej:
 • bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0),
 • bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0),
 • bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0),
 • bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),
 • doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),
 • bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)
 • z zastrzeżeniem pkt 1 i 3–5;

3) 8,5%:

 1. a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,(z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – gdy dochody z najmu nie przekraczają rocznie 100 000 zł),

od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów,

 1. b) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,
 2. c) przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
 3. d) przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),
 4. e) przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),
 5. f) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 6. g) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 7. h) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy, i) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym;

4) 5,5%:

 1. a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 2. b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
 3. c) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym;

5) 3,0% przychodów:

 1. a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 2. b) z działalności usługowej w zakresie handlu,
 3. c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
 4. d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 5. e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5–10 ustawy o podatku dochodowym,
 6. f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:
 • środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,
 • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

6) 2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d.(ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy)).

Odliczenia od przychodu i podatku

Odpowiednią stawkę stosujemy do obliczenia podatku od podstawy opodatkowania, którą w tym przypadku stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

Od przychodu przed opodatkowaniem można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wydatki na cele rehabilitacyjne (tzw. ulga rehabilitacyjna), wydatki na Internet ( ulga internetowa), darowiznę na określone cele. Można też skorzystać z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą. Podatek z kolei ulega obniżeniu  o kwotę zapłaconej składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Wyłączenia z ryczałtu

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą skorzystać podatnicy osiągający w całości lub w części przychody m.in. z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Więcej w dziale Finanse

instalacje-sanitarne-rury

“Innowacje i technologie: Klucz do zrównoważonego rozwoju przemysłu”

Redakcja ChilliTorun.pl2 stycznia 2024
osk_classic

Kursy Zawodowe: Klucz do Rozwoju Kariery i Nowych Możliwości

Redakcja ChilliTorun.pl2 stycznia 2024
Job Search Human Resources Recruitment Career Concept

Praca na GoWork.pl – jak dobrać oferty pracy pod siebie?

Redakcja ChilliTorun.pl5 grudnia 2023
307a9a5c22daeb7119fc90bffa357228

Osprzęt do wózków widłowych – co warto wybrać? Sprawdź!

Redakcja ChilliTorun.pl29 listopada 2023
04 - prox.info.pl - link na stronę ZEW

Gdzie prasa filtracyjna jest niezbędna? Eksperci wyjaśniają

Redakcja ChilliTorun.pl4 lipca 2023
09 - krgroup.pl - link na stronę ZEW

Sprawdź, czy raportowanie schematów MDR dotyczy właśnie Ciebie. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie

Redakcja ChilliTorun.pl28 kwietnia 2023
02 - TELCOP - dzierżawa drukarek

Dylemat przedsiębiorcy: zakup czy wynajem? O współczesnych możliwościach wyboru

Redakcja ChilliTorun.pl28 kwietnia 2023
01 - ETYKAT - www etykat pl

Wyjdź poza szereg – poznaj walory marketingu partyzanckiego

Redakcja ChilliTorun.pl28 kwietnia 2023
6.chillitorun.pl1

W jakim przypadku wynajęcie agregatu prądotwórczego to najkorzystniejsza opcja?

Redakcja ChilliTorun.pl30 stycznia 2023