fbpx
Finanse

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego 2018/2019

(fot. Materiały Zewnętrzne)
Stawki ryczałtu ewidencjonowanego 2018/2019
Redakcja ChilliTorun.pl
REAKCJE

Jedną z zalet ryczałtu ewidencjonowanego jest możliwość obliczania podatku według stawek niższych niż obowiązujących przy zastosowaniu zasad ogólnych według skali 18% i 32% czy podatku liniowego 19%

Stawki podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych są zróżnicowane i określone są w zależności od rodzaju wykonywanej działalności. W 2018 roku pojawiła się nowa pozycja ryczałtu od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze w przypadku przekroczenia 100 000 zł przychodu. Wtedy 8,5% zapłacimy od kwoty nieprzekraczającej 100 000 zł, natomiast od nadwyżki podatek będziemy obliczać według stawki 12,5%.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określone są w art.12.1 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z późniejszymi zmianami. Obecnie wynoszą:

1) 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;

2) 17% przychodów ze świadczenia usług:

 1. a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
 2. b) pośrednictwa w:
 • sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0),
 • pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0),
 • sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0),
 • pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.19.49.0),
 • sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.20.0),
 • sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
 1. c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
 2. d) parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),
 3. e) związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
 4. f) związanych z wydawaniem:
 • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
 • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
 • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
 • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 1. g) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
 2. h) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2),
 3. i) zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
 4. j) wynajmu i dzierżawy:
 • samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
 • pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
 • środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
 • środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
 • pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
 • kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
 • motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
 1. k) przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1),
 2. l) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),
 3. m) obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),
 4. n) fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
 5. o) przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
 6. p) poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0),
 7. r) pomocy społecznej:
 • bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0),
 • bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0),
 • bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0),
 • bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),
 • doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),
 • bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)
 • z zastrzeżeniem pkt 1 i 3–5;

3) 8,5%:

 1. a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,(z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – gdy dochody z najmu nie przekraczają rocznie 100 000 zł),

od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów,

 1. b) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,
 2. c) przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
 3. d) przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),
 4. e) przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),
 5. f) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 6. g) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 7. h) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy, i) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym;

4) 5,5%:

 1. a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 2. b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
 3. c) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym;

5) 3,0% przychodów:

 1. a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 2. b) z działalności usługowej w zakresie handlu,
 3. c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
 4. d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 5. e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5–10 ustawy o podatku dochodowym,
 6. f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:
 • środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,
 • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

6) 2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d.(ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy)).

Odliczenia od przychodu i podatku

Odpowiednią stawkę stosujemy do obliczenia podatku od podstawy opodatkowania, którą w tym przypadku stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

Od przychodu przed opodatkowaniem można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wydatki na cele rehabilitacyjne (tzw. ulga rehabilitacyjna), wydatki na Internet ( ulga internetowa), darowiznę na określone cele. Można też skorzystać z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą. Podatek z kolei ulega obniżeniu  o kwotę zapłaconej składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Wyłączenia z ryczałtu

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą skorzystać podatnicy osiągający w całości lub w części przychody m.in. z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Więcej w dziale Finanse

04 - eventlogistica - stoiska targowe 4 ZEWN

Nie dopuść do przerostu formy nad treścią. Przygotowując stoiska targowe skoncentruj się na merytorycznym przekazie

Redakcja ChilliTorun.pl1 sierpnia 2019
11-inseo-seo 1

Sposoby na zwiększenie sprzedaży w sklepie internetowym

Redakcja ChilliTorun.pl28 czerwca 2019
02. afterweb.pl - pozycjonowanie stron

Czy pozycjonowanie stron to skuteczny sposób na wzrost sprzedaży? Sprawdziliśmy!

Redakcja ChilliTorun.pl27 czerwca 2019
klucze-do-domu

Nieruchomości w Toruniu – wybrać dom czy mieszkanie?

Redakcja ChilliTorun.pl31 maja 2019
office-furniture-2014888_640

Meble do biura, które zachwycą Twoich klientów!

Redakcja ChilliTorun.pl29 maja 2019
01 – i-kancelaria – upadłość konsumencka 1 ZEWN

Nie widzisz wyjścia z narastającej spirali długów? Sprawdź, czy możesz ogłosić upadłość konsumencką!

Redakcja ChilliTorun.pl16 maja 2019
04 - displayexpo - druk wielkoformatowy

Każda duża powierzchnia to także duże możliwości promocji

Redakcja ChilliTorun.pl13 maja 2019
Businessman gets polish cash from the hand coming out of the laptop monitor. The conception of earning money on the internet

Czym jest i kiedy dojdzie przelew ELIXIR?

Redakcja ChilliTorun.pl6 maja 2019
ladowarki-teleskopowe-manitou

Ładowarki teleskopowe Manitou – teraz nie musisz kupować! Wynajmij!

Redakcja ChilliTorun.pl12 kwietnia 2019